THUÊ XE ĐI LA VANG

TT Loại xe Bao gồm Thành tiền
1 Xe 4 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 12.400.000 VND
2 Xe 7 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 12.400.000 VND
3 Xe 16 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 16.000.000 VND
4 Xe 29 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 22.500.000 VND
5 Xe 45 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 34.000.000 VND
6 Xe 50 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 35.000.000 VND

Đối tác