THUÊ XE ĐI 10 CHÙA VŨNG TÀU

TT Loại xe Bao gồm Thành tiền
1 Xe 4 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 1.800.000 VND
2 Xe 7 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 1.800.000 VND
3 Xe 16 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 2.100.000 VND
4 Xe 29 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 3.300.000 VND
5 Xe 45 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 5.200.000 VND
6 Xe 50 chổ Khăn lạnh, nước suối, phí cầu đường 5.400.000 VND

Đối tác